.

.

.

.

.

.

.

.

จุดมุ่งหมายที่กิจการจะมุ่งมั่นให้สำเร็จเป้าหมาย
ในสภาพแวดล้อมทางด้านอื่นๆ เช่นการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ราคาน้ำมัน กฎหมายที่เอื้อให้เกิดการลงทุนของต่างชาติ สหภาพแรงงานจะมีอิทธิพลในการเจรจาต่อรองค่าแรงงานเพิ่มจะนำความเสียหายกับผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดย่อม สมาคมการค้าต่างๆ สมาคมเป็นผู้กำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับธุรกิจที่เป็นสมาชิก

ทิศทางของธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วนขององค์การธุรกิจเองมีการลดพนักงานทำให้องค์การมีขนาดเล็กลง จะต้องศึกษาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี อัตราเงินเฟ้อ การจัดการโลจิสติกส์ คุณภาพของสินค้ายังคงเป็นสิ่งที่ผู้ลูกค้าต้องการลูกค้า คู่แข่งขันหรือจรรยาบรรณของธุรกิจ ทิศทางการจัดการสมัยใหม่เรื่องของธรรมาภิบาล การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมจะต้องเฝ้าพินิจอยู่เสมอ

จุดมุ่งหมายที่กิจการจะมุ่งมั่นให้สำเร็จเป้าหมายเฉพาะด้าน ได้แก่

(1)  เป้าหมายทางการตลาด เช่นรายได้รวม ส่วนครองตลาด

(2)  เป้าหมายทางการผลิต เช่นคุณภาพของสินค้า การออกแบบได้ตรงกับความตองการของลูกค้า

(3)  เป้าหมายของการจัดการ เช่นผลประกอบการเป็นไปตามตัวชี้วัด

(4)  เป้าหมายทางการเงิน เช่นมีสภาพคล่อง มีเงินทุนสำรองหมุนเวียนในกิจการ ROI

เมื่อธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมมีการกำหนดเป้าหมายซึ่งถือว่าเป็นภาพรวมไว้แล้วจะเป็นเรื่องของการเงินที่จะต้องสรรหาแหล่งเงินทุน การจัดสรร  การใช้ไปของเงินทุน  เพื่อการผลิตสินค้าและบริการ และการตลาดที่จะต้องเสนอกลวิธีในการขายสินค้า ตลอดจนการวิจัยหาความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของลูกค้า และแผนทุกด้านจะต้องดำงานอย่างสอดคล้องประสานกัน ผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดย่อมควรตระหนักและให้ความสำคัญของแผนการตลาดมากที่สุดเพราะ เป็นการหาลูกค้าเพื่อกิจการ การเขียนแผนการตลาดควรที่จะเขียนแบบตรงไปตรงมาไม่คลุมเครือ บอกจุดแข็งจุดอ่อนอย่างชัดเจนและแผนสำรองหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อแสดงความจริงใจแก่ผู้ร่วมลงทุนและการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แผนการตลาดจะช่วยให้ทราบว่าลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใดที่จะซื้อสินค้าจากกิจการตลอดจนทราบปริมาณการซื้อ สรุปออกมาเป็นเป้าหมายทั้งนี้ควรกำหนดตัวเลขออกมาให้ชัดเจนอย่างมีหลักการ

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com