จุดมุ่งหมายที่กิจการจะมุ่งมั่นให้สำเร็จเป้าหมาย
ในสภาพแวดล้อมทางด้านอื่นๆ เช่นการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ราคาน้ำมัน กฎหมายที่เอื้อให้เกิดการลงทุนของต่างชาติ สหภาพแรงงานจะมีอิทธิพลในการเจรจาต่อรองค่าแรงงานเพิ่มจะนำความเสียหายกับผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดย่อม สมาคมการค้าต่างๆ สมาคมเป็นผู้กำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับธุรกิจที่เป็นสมาชิก

ทิศทางของธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วนขององค์การธุรกิจเองมีการลดพนักงานทำให้องค์การมีขนาดเล็กลง จะต้องศึกษาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี อัตราเงินเฟ้อ การจัดการโลจิสติกส์ คุณภาพของสินค้ายังคงเป็นสิ่งที่ผู้ลูกค้าต้องการลูกค้า คู่แข่งขันหรือจรรยาบรรณของธุรกิจ ทิศทางการจัดการสมัยใหม่เรื่องของธรรมาภิบาล การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมจะต้องเฝ้าพินิจอยู่เสมอ

จุดมุ่งหมายที่กิจการจะมุ่งมั่นให้สำเร็จเป้าหมายเฉพาะด้าน ได้แก่

(1)  เป้าหมายทางการตลาด เช่นรายได้รวม ส่วนครองตลาด

(2)  เป้าหมายทางการผลิต เช่นคุณภาพของสินค้า การออกแบบได้ตรงกับความตองการของลูกค้า

(3)  เป้าหมายของการจัดการ เช่นผลประกอบการเป็นไปตามตัวชี้วัด

(4)  เป้าหมายทางการเงิน เช่นมีสภาพคล่อง มีเงินทุนสำรองหมุนเวียนในกิจการ ROI

เมื่อธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมมีการกำหนดเป้าหมายซึ่งถือว่าเป็นภาพรวมไว้แล้วจะเป็นเรื่องของการเงินที่จะต้องสรรหาแหล่งเงินทุน การจัดสรร  การใช้ไปของเงินทุน  เพื่อการผลิตสินค้าและบริการ และการตลาดที่จะต้องเสนอกลวิธีในการขายสินค้า ตลอดจนการวิจัยหาความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของลูกค้า และแผนทุกด้านจะต้องดำงานอย่างสอดคล้องประสานกัน ผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดย่อมควรตระหนักและให้ความสำคัญของแผนการตลาดมากที่สุดเพราะ เป็นการหาลูกค้าเพื่อกิจการ การเขียนแผนการตลาดควรที่จะเขียนแบบตรงไปตรงมาไม่คลุมเครือ บอกจุดแข็งจุดอ่อนอย่างชัดเจนและแผนสำรองหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อแสดงความจริงใจแก่ผู้ร่วมลงทุนและการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แผนการตลาดจะช่วยให้ทราบว่าลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใดที่จะซื้อสินค้าจากกิจการตลอดจนทราบปริมาณการซื้อ สรุปออกมาเป็นเป้าหมายทั้งนี้ควรกำหนดตัวเลขออกมาให้ชัดเจนอย่างมีหลักการ

นักธุรกิจระดับมืออาชีพมักจะพกนามบัตรติดตัวไว้เสมอ เนื่องจากในโลกของธุรกิจนั้นนามบัตรถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าแค่กระดาษแผ่นนึง เพราะนามบัตรใช้แนะนำตัวให้บุคคลอื่นได้รู้จัก เปรียบเสมือนเป็นบัตรประชาชนทางธุรกิจเลยก็เทียบได้ ซึ่งหลายวัฒนธรรมของการทำธุรกิจในการพบปะพูดคุยกันครั้งแรกๆของบริษัทผู้ค้ามักจะมีการแลกเปลี่ยนนามบัตรกันก่อนที่จะเริ่มลงมือพูดคุยเจรจาธุรกิจด้วยซ้ำไป นามบัตรจึงเป็นสิ่งสำคัญและกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกๆธุรกิจจะต้องมี สำหรับนามบัตรที่ดีมีองค์ประกอบ ดังนี้

1.ชื่อนามสกุลต้องชัดเจน เป็นส่วนสำคัญอันดับแรกสุดเลยของนามบัตร เพราะวัตถุประสงค์หลักของนามบัตรคือมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อแนะนำชื่อเสียงเรียงนามของผู้ถือเป็นสำคัญ ดังนั้นผู้ประกอบการห้ามสะกดตัวอักษรผิดเป็นอันขาด นอกจากนี้ยังอาจเกิดความผิดพลาดในด้านอื่นๆอีกหากคู่ค้าทางธุรกิจของท่านนำชื่อที่ได้จากนามบัตรที่สะกดผิดไปเขียนอ้างอิงลงในสัญญาที่มีผลทางกฎหมายหรือเช็คธนาคารซึ่งมันจะกลายเป็นโมฆะทันที

2.ตำแหน่งหน้าที่บอกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการสะดวกในการขอติดต่อ ก่อนที่จะทำนามบัตรต้องกำหนดให้ได้เสียก่อนว่าเจ้าของนามบัตรทำงานในตำแหน่งอะไรจึงจะสามารถดำเนินการในทำนามบัตรได้ นอกจากนี้หากในอนาคตมีพนักงานคนใดมีตำแหน่งเปลี่ยนแปลง ต้องรีบทำการเปลี่ยนนามบัตรให้พนักงานคนคนั้นโดยทันทีด้วย

3.ระบุชื่อที่อยู่ของบริษัทลงไปอย่างชัดเจน ในปัจจุบันยังควรต้องใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมลล์ รวมถึงทวิตเตอร์และช่องทางการสื่อสารอื่นๆที่เจ้าของบัตรมีเพื่อความสะดวกมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารและเป็นการตามเทรนด์ของสังคมที่พัฒนามากขึ้น

4.โลโก้บริษัทต้องมีขนาดที่ใหญ่โตและโดดเด่นมากที่สุดในนามบัตร และต้องตั้งอยู่ในที่ที่โดดเด่นแยกออกมาเป็นการเฉพาะในมุมใดมุมหนึ่ง

5.ขนาดของนามบัตรตามรูปแบบสากล ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบกอบการสามารถแก้ไขขนาดได้นิดหน่อยทั้งความกว้างและความยาวโดยบวกลบได้ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร

6.ใช้สีพื้นหลังที่เป็นพื้นๆและอ่อนแทน เพราะสามารถอ่านตัวหนังสือได้สะดวกกว่าพวกที่มีสีเข้มๆมาก

นามบัตรนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการทำธุรกิจ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตำแหน่งและหน้าที่การงานของบุคคลนั้นได้ และนามบัตรยังช่วยให้ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจสามารถติดต่อกันได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย

การต่อยอดธุรกิจ ถือว่าเป็นความสำเร็จที่จะช่วยให้การทำธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้และหาแนวทางการต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัทของตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแนวทางในการต่อยอดธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทมีด้วยกันดังนี้

1.สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รองรับกับผลิตภัณฑ์ตัวหลัก ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดและสามารถดำเนินการได้โดยทันที เริ่มจากผู้ประกอบการต้องพิจารณาดูจากผลิตภัณฑ์หลักของทางบริษัทก่อนว่าดำเนินการผลิตเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร จากนั้นจึงดำเนินการจับคู่ให้กับมัน เพราะวิธีการต่อยอดแบบนี้จะเกิดจากการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาให้ไปสอดรับกับผลิตภัณฑ์ตัวเก่าและสามารถไปกันได้อย่างลงตัว ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวต่อยอดจะต้องช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์หลักในทางกลับกันผลิตภัณฑ์หลักก็ต้องช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตัวต่อยอดด้วยเช่นเดียวกัน

2.สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยต่อยอดจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เดิม เป็นอีกแนวทางการต่อยอดที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะไม่ต้องเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยแนวคิดและวิธีการคือผู้ประกอบการจะต้องนำผลิตภัณฑ์หลักมาใช้เป็นตัวพื้นฐานตั้งต้น จากนั้นจึงเริ่มทำการพัฒนาต่อยอดทางแนวความคิดและสูตรต่างๆจากตัวผลิตภัณฑ์เดิมให้ออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่

3.ความต้องการของตลาด โดยการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จและให้ผลลัพธ์ที่แน่นอนได้ จะต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากบวกกับการทำการตลาดด้วย

4.เสนอผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นแนวความคิดการต่อยอดทางธุรกิจโดยการสร้างธุรกิจขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นออกแบบมาใหม่ทั้งหมด อาจจะรวมถึงแนวทางและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดกลุ่มใหม่ด้วย

ดังนั้น การมองหาช่องทางการต่อยอดให้กับธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้ประกอบการต้องหมั่นศึกษาเพื่อเลือกนำมาปรับใช้ให้เข้ากันได้อย่างลงตัวในการทำธุรกิจ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปได้อย่างแน่นอน และสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษอีกอย่าง คือ ความต้องการของผู้บริโภค หากผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแล้วล่ะก็ จะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันนี้มีผู้คนมากมายที่จะประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ดังนั้นผู้ที่จะประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้

1.ต้องเข้าใจว่าตัวเอง ว่ามีบุคลิกภาพและนิสัยอย่างไร เช่น อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณา ก็จะต้องมีบุคลิกภาพดี ใส่ใจลูกค้าตลอดเวลา

2.รักในสิ่งที่ทำ การที่กิจการจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมาจากตัวเจ้าของกิจการเอง มีใจรักในสิ่งนั้นเสียก่อน ก็จะช่วยให้เจ้าของกิจการพยายามศึกษาหาความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดกิจการให้ออกมาดีที่สุด

3.มีความรู้ คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำกิจการ และ ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับกิจการที่จะทำ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารกิจการได้อย่างเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อกิจการของตน

4.ความกล้าและความเป็นผู้นำ โดยกล้าตัดสินใจลงมือทำในเรื่องต่างๆ เพราะในโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูง ผู้มีความกล้าเท่านั้น จึงจะสามารถอยู่รอดได้ในการทำธุรกิจ อีกทั้งควรมีความศรัทธาและความน่าเชื่อถือ เพราะจะเป็นผลดีต่อการดำเนินกิจการเป็นอย่างมาก

5.มีความพยายามและอดทน โดยต้องอาศัยความพยายามและความอดทนมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือการบริการให้ลูกค้า

6.มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะสามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มความน่าสนใจให้กับกิจการได้

7.มีไหวพริบ เพราะผู้ที่ช่างสังเกตจะรู้ว่าเวลาไหนคือโอกาสในการเพิ่มยอดขาย เวลาไหนมีโอกาสเพลี่ยงพล้ำต่อคู่แข่ง เพื่อช่วยให้กิจการสามารถอยู่รอดได้

8.ต้องประหยัด เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้สามารถควบคุมและดูแลให้ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆ และยังเป็นการสร้างรูปแบบการบริหารเงินในองค์กรได้อีกด้วย

9.มีเงินทุน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ประกอบการต้องมีในการทำกิจการ เพราะหากเกิดขึ้นแล้วก็อาจขาดสภาพคล่องในการบริหารเงิน แต่หากผู้ประกอบการที่มีเงินทุนพร้อม ก็จะได้เปรียบในบางเรื่อง เช่น การขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร

ดังนั้น ผู้ประกอบการควรจะมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมานี้ เพื่อจะสามารถช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จไปได้และยังสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วย

ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจเป็นของตนเองจำเป็นจะต้องมีสัญชาตญาณของความเป็นผู้ประกอบการ และมีความขวนขวายในการหาช่องทางในการลงทุนทำธุรกิจอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการ จำเป็นจะต้องไม่สะทกสะท้านกับปัญหาอุปสรรคใดๆ ที่จะเกิดขึ้นมีแต่ความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำ ต้องทำให้ได้แม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ต้องอดทน ทำงานหนักต่อไปและมีความผูกพันกับงานที่ทำเพื่อให้เกิดความสำเร็จ ดังนั้นขอให้พิจารณาดูตนเองว่าขาดข้อใดบ้าง เห็นสมควรที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นกับตนเองก็จะเป็นประโยชน์ คุณลักษณะดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
1. ความกล้าเสี่ยง “ธุรกิจ” กับ “ความเสี่ยง” เป็นของคู่กันผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ ชอบทำงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถของตนเอง และจะไม่มีความภูมิใจกับงานที่ง่าย หรืองานที่มีความเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเท่ากับไม่มีความเสี่ยงเลย และจะหลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป
2. ต้องการมุ่งความสำเร็จ เมื่อมองเห็นโอกาสแห่งความเป็นไปได้ พร้อมทั้งพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ผู้ประกอบการจะมุ่งมั่นใช้พลังงานความคิดสติปัญญา ความสามารถทั้งหมด ทำงานหนักทุ่มเทให้กับงาน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามช่องทางที่วางไว้ โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก และยังคงต่อสู้ต่อไป
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เมื่อผู้ประกอบการต้องการประสบความสำเร็จ ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่พอใจที่จะทำในสิ่งซ้ำ ๆ เหมือนแบบดั้งเดิม แต่เป็นผู้ที่ชอบเอาประสบการณ์ที่ผ่านมานำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมนำมาใช้กับการบริหารธุรกิจ เป็นผู้เข้าถึงปัญหาแล้วหาทางแก้ไข หาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา กล้าที่จะผลิตสินค้าที่แตกต่างจากตลาดที่มีอยู่เดิม กล้าใช้วิธีการขายที่ไม่เหมือนใคร กล้าประดิษฐ์ค้นคว้าสิ่งแปลกใหม่เข้าสู่ตลาด
4. รู้จักผูกพันต่อเป้าหมาย เมื่อการตั้งเป้าหมาย มีการวาดภาพจินตนาการไปถึงความสำเร็จ และจะต้องทำอย่างไรถ้าล้มเหลว หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้ประกอบการจะต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายนั้นล้วนแต่เป็นการเอาชนะทั้งนั้น
5. ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น ผู้ประกอบการที่ดีนอกจากมีความสามารถในการทำงานแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวจิตใจ ผู้อื่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการทำงาน รู้จักใช้ความสามารถในการทำงานสร้างทัศนคติและแรงจูงใจต่อผู้ร่วมงานให้สามารถเข้าใจการทำงาน และเต็มใจปฏิบัติงานตามที่วางไว้ สามารถโน้มน้าวใจผู้ให้เงินทุน เช่น ธนาคาร ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ให้คล้อยตามและยินดีให้การสนับสนุนทางการเงินและการลงทุน
6. ยืนหยัดต่อสู้ทำงานหนัก เมื่อพิจารณารอบคอบแล้วตั้งเป้าหมาย จะต้องพยายามทำงานหนัก ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค ถูกกดดันอย่างใหญ่หลวงก็ไม่สามารถหยุดหยั้งได้ ขอเพียงให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จเท่านั้น
7. เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน เป็นคุณลักษณะสำคัญที่ควรจะปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ เป็นการมองผลงานในอดีตที่เคยทำผิดพลาด นำมาเป็นบทเรียนสะท้อนไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงาน ให้มุ่งไปสู่การทำงานที่ดีกว่าเดิม โดยมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในการทำงาน
8. มีความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผู้นำที่ดี มีลักษณะการเป็นผู้นำ รู้หลักการบริหารงานจัดการที่ดี เมื่อต้องทำงานร่วมกับบุคลากรหลายระดับในภาวะที่แตกต่างกันออกไปตามระยะการเติบโตของกิจการ ซึ่งลักษณะของความเป็นผู้นำก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย โดยเฉพาะระยะเริ่มทำธุรกิจ จะต้องรับบทเป็นผู้นำ ที่ลงมือทำทุกอย่างด้วยตนเอง ทำงานหนัก เพื่อให้บรรลุความสำเร็จเอาใจใส่ผู้ร่วมงาน วางแนวทางการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำ ผู้ร่วมงานรับคำสั่งด้วยความเต็มใจปฏิบัติ
9. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จ มักจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและพึ่งตนเองได้ มีความมั่นใจ ตั้งใจเด็ดเดี่ยว เข้มแข็งมีลักษณะเป็นผู้นำ และมีความเชื่อมั่นที่จะพิชิตเอาชนะสิ่งแวดล้อมที่น่าสะพรึงกลัวได้ มีความทะเยอทะยาน และไม่ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป หรือเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไป
10. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ สามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าได้อย่างแม่นยำและพร้อมรับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
11. มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่องานที่ทำเป็นอย่างดี เป็นผู้นำในการทำสิ่งต่าง ๆ มักจะมีความคิดริเริ่มแล้วลงมือทำเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นทำ และเป็นผู้ดูแลจนงานสำเร็จไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะรับผิดชอบผลการตัดสินใจ ไม่ว่าจะผลออกมาจะดีหรือไม่ มีความเชื่อว่าความสำเร็จเกิดจากความเอาใจใส่ ความพยายาม ความรับผิดชอบมิใช่เกิดจากโชคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำให้เกิดขึ้น

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com